PDF พิมพ์ อีเมล

พระราชดำรัสอำลาชาวจันทบุรี
          สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ ได้พระราชดำรัสอำลาชาวจันทบุรี ในงานที่ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจันทบุรีจัดส่งเสด็จฯ ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ ดังนี้

          “ข้าพเจ้ารู้สึกปลื้มใจเหลือเกินที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลายในวันนี้ เนื่องจากข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจันทบุรี ร่วมใจกันเลี้ยงส่งอย่างพร้อมเพรียง จึงได้โอกาสขอบใจแต่ละท่านที่ได้มีน้ำใจอันดี และให้ความสะดวกสบายแก่ข้าพเจ้าทุกประการ ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้ามาตั้งรกรากอยู่ในท้องถิ่นของท่าน ท่านคงจะจำได้ว่าข้าพเจ้ามาตั้งบ้านเรือนเป็นชาวจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๙๓ อีก ๕ วัน ก็จะครบยี่สิบสองปีพอดี เป็นที่น่าเสียใจมาก สำหรับข้าพเจ้าที่ภาวะเศรษฐกิจบังคับใจข้าพเจ้าให้ต้องขายบ้านที่เคยให้ความสุขมาเกือบหนึ่งในสามของอายุข้าพเจ้าแต่มาตรการอันจำเป็นนี้ไม่แปลว่าข้าพเจ้าจะจากไปเลย ขอยืนยันได้ว่าจิตใจยังเป็นชาวจันทบุรีอยู่เช่นเดิมเสมอไป” 

          จากพระราชดำรัสดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงน้ำพระทัยของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ที่มีพระราชหฤทัยผูกพันอย่างลึกซึ้งกับสวนบ้านแก้ว สถานที่ซึ่งพระราชินีพระองค์หนึ่งทรงดำเนินพระราชจริยวัตรเรียบง่ายเยี่ยงสามัญชน พระองค์มิได้เสด็จเข้ามาอย่างผู้บังเอิญผ่านมาพำนักแต่ทรง “เลือก” และเสด็จพระราชดำเนินมาเพื่อสร้าง เพื่อพระราชทานความเจริญก้าวหน้าอย่างหาที่เปรียบมิได้…แก่แผ่นดิน จันทบุรี

 

แนะนำวีดีโอ

pic1 pic2 pic3
เสื่อจันทบูรณ์ สารคดีประชาธิปก แผ่นดินพระปกเกล้า
pic4 pic5 pic6
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีอัญเชิญพระบรมอัฐิรัชกาลที่ 7
กลับสยาม
พระนางเจ้ารำไพพรรณี ณ วังสวนบ้านแก้ว
เพื่อนบ้านเรา : กู้เงินสิกร; กู้ธนาคารธนชาติ; กู้เงินก้อน้; กู้เงินธนาคาร; เงินด่วนทันใจ; ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนกรุงไทย