PDF พิมพ์ อีเมล

การก่อสร้างพระตำหนัก

build1
build2

          ในการก่อสร้างพระตำหนักและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในสวนบ้านแก้ว สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ โปรดให้เป็นไปด้วยความประหยัดมากที่สุด โปรดให้จ้างชาวจีนมาสอนข้าราชบริพาร สร้างโรงทำอิฐเผาอิฐ เผากระเบื้องมุงหลังคา เนื่องจากในการก่อสร้างพระตำหนักใหญ่ต้องใช้อิฐเป็นจำนวนมาก การขนส่งมาจากกรุงเทพฯ เป็นเรื่องยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายสูง อิฐของสวนบ้านแก้วจึงเป็นอิฐคุณภาพดี ขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับอิฐบางบัวทองมีสัญลักษณ์เป็นตัวอักษรว่า ส.บ.ก. ใช้ก่อสร้างเฉพาะในสวนบ้านแก้วเท่านั้น ยังมีอีกพระตำหนักหนึ่งคือตำหนักน้อย มีลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียว ซึ่งใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะ และทรงใช้เป็นที่ประทับสำราญพระราชอิริยาบถในบางโอกาส
          นอกจากนั้นยังมีศาลาพักผ่อน ๒ แห่ง คือ ศาลาทรงเหลี่ยม อยู่ด้านหลังพระตำหนักใหญ่ เป็นที่ประทับเสวยพระสุธารสชาและศาลาทรงไทย อยู่ข้างพระตำหนักดอนแค เป็นที่ประทับเสวยน้ำพริก นอกจากนั้นยังมีอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ อีก เช่น บ้านพักมหาดเล็ก ตำรวจ ทหารรักษาวัง เรือนข้าราชบริพาร โรงทอเสื่อ โรงวัว และเล้าไก่ เป็นต้น

build3

 

แนะนำวีดีโอ

pic1 pic2 pic3
เสื่อจันทบูรณ์ สารคดีประชาธิปก แผ่นดินพระปกเกล้า
pic4 pic5 pic6
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีอัญเชิญพระบรมอัฐิรัชกาลที่ 7
กลับสยาม
พระนางเจ้ารำไพพรรณี ณ วังสวนบ้านแก้ว
เพื่อนบ้านเรา : กู้เงินสิกร; กู้ธนาคารธนชาติ; กู้เงินก้อน้; กู้เงินธนาคาร; เงินด่วนทันใจ; ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนกรุงไทย