ประทับ ณ ประเทศอังกฤษ PDF พิมพ์ อีเมล
eng1

          หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ได้เสด็จประพาสเจริญพันธไมตรีกับประเทศต่าง ๆ ในยุโรปแล้ว ยังมีการเจรจาการเมืองกับรัฐบาลทางกรุงเทพมหานครอยู่อย่างสืบเนื่อง แต่พระองค์มีพระบรมราชวินิจฉัยขัดแย้งกับรัฐบาลในเรื่องหลักการสำคัญแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

           วันที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชหัตถเลขาทรงสละราชสมบัติ และทรงประทับอยู่ ณ ประเทศอังกฤษต่อไป

eng2


           สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระราชสวามีเช่นเคย พระองค์มิได้ทรงอาลัยในสิริราชสมบัติจนทำให้พระราชสวามีต้องทรงกังวลหรือลังเลพระราชหฤทัย เมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินพระราชหฤทัยในเรื่องอันเป็นที่สำคัญยิ่ง ดังได้เคยมีพระราชดำรัสกับหม่อมเจ้าการวิก จักรพันธุ์ รองราชเลขานุการในพระองค์ว่า พระองค์ทรง “เห็นพ้องต้องกันกับพระราชสวามีในการตัดสินพระราชหฤทัยสละราชย์”

eng3

           หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติแล้ว พระองค์และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ได้ประทับอยู่ในชนบทใกล้กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ทรงวางพระองค์เยี่ยงคหบดีชนบท และทรงใช้เวลาว่างในการจัดสวน เลี้ยงนก เลี้ยงปลา เป็นต้น เมื่อว่างจากพระราชภารกิจก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทัศนศึกษาตามโบราณสถานต่าง ๆ ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับในประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป

 

แนะนำวีดีโอ

pic1 pic2 pic3
เสื่อจันทบูรณ์ สารคดีประชาธิปก แผ่นดินพระปกเกล้า
pic4 pic5 pic6
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีอัญเชิญพระบรมอัฐิรัชกาลที่ 7
กลับสยาม
พระนางเจ้ารำไพพรรณี ณ วังสวนบ้านแก้ว
เพื่อนบ้านเรา : กู้เงินสิกร; กู้ธนาคารธนชาติ; กู้เงินก้อน้; กู้เงินธนาคาร; เงินด่วนทันใจ; ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนกรุงไทย