พระราชกรณียกิจ PDF พิมพ์ อีเมล

          สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ทรงรับพระราชภาระในตำแหน่งพระบรมราชินีในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชทรงเป็นศูนย์รวมของสตรีทั้งชาติที่จะต้องเป็นผู้นำทุกด้าน อาทิ ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งพระราชกรณียกิจที่ทรงตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมราษฎรตามจังหวัดต่าง ๆ เป็นเนืองนิตย์ โดยหัวเมืองฝ่ายเหนือเสด็จถึงอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย หัวเมืองฝ่ายใต้เสด็จถึงจังหวัดนราธิวาส ส่วนจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดจันทบุรีและตราด ทั้งนี้เพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ ความทุกข์ของราษฎร ตลอดจนทรงศึกษาแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุในท้องถิ่น ซึ่งทุกแห่งหนสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ก็ได้ตามเสด็จพระราชสวามีมิได้ขาด

work12

          ในการเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีได้เสด็จต่างประเทศอย่างเป็นทางการ เริ่มจากประเทศสิงคโปร์ ประเทศชวา และประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๒ หลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๖ เมษายน ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๗๓

          เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระอาการประชวรพระเนตรกำเริบขึ้น นายแพทย์ประจำพระองค์ที่ถวายการรักษาอยู่ได้กราบบังคมทูลพระกรุณา ถวายคำแนะนำว่า ควรจะให้นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ถวายการตรวจรักษา พระองค์จึงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ โดยเสด็จผ่านทางประเทศญี่ปุ่นและประเทศแคนาดา

           หลังจากที่ทรงรับการผ่าตัดต้อกระจกในพระเนตรซ้ายและประทับพักฟื้นจนพระอาการกระเตื้องขึ้นแล้วพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ทรงเริ่มปฏิบัติ พระราชกรณียกิจโดยการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่รัฐบาลอเมริกาจัดถวาย และได้เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนรถไฟพิเศษออกจากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ เพื่อเยือนประเทศแคนาดา เป็นการส่วนพระองค์หลังจากนั้น จึงเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งหนี่งก่อนเสด็จนิวัตพระนคร

           สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทุกหนแห่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศ ในการนี้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทุกประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ได้อย่างเรียบร้อย และงดงามเป็นอย่างยิ่ง

 

แนะนำวีดีโอ

pic1 pic2 pic3
เสื่อจันทบูรณ์ สารคดีประชาธิปก แผ่นดินพระปกเกล้า
pic4 pic5 pic6
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีอัญเชิญพระบรมอัฐิรัชกาลที่ 7
กลับสยาม
พระนางเจ้ารำไพพรรณี ณ วังสวนบ้านแก้ว
เพื่อนบ้านเรา : กู้เงินสิกร; กู้ธนาคารธนชาติ; กู้เงินก้อน้; กู้เงินธนาคาร; เงินด่วนทันใจ; ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนกรุงไทย