ตามเสด็จพระสวามีที่ทรงรักษาพระองค์ ณ ทวีปยุโรป PDF พิมพ์ อีเมล

          ในเดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๔๖๓ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนศุโขทัยธรรมราชา ได้เสด็จไปรักษาพระองค์ ณ ประเทศฝรั่งเศส หม่อมเจ้ารำไพพรรณีพระชายาได้โดยเสด็จไปถวายการดูแลรักษาพยาบาลด้วย เมื่อทรงหายจากพระอาการประชวรแล้วได้เสด็จไปทรงพักผ่อนพระอิริยาบถ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และเสด็จประพาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ต่อมาจึงเสด็จเข้าทรงศึกษาวิชาทหารชั้นสูงเพิ่มเติม ณ โรงเรียนฝ่ายเสนาธิการในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ทรงฝึกงานภาคสนามตามมณฑลต่าง ๆ ในประเทศฝรั่งเศส หม่อมเจ้ารำไพพรรณี พระชายาได้โดยเสด็จไปประทับแรม ณ ที่ประทับแรมในชนบท และเสด็จทัศนศึกษาภูมิประเทศในบริเวณใกล้เคียงพร้อมทั้งทรงฝึกฝนภาษาฝรั่งเศสให้มีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น

          เมื่อสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนศุโขทัยธรรมราชา ทรงสำเร็จการศึกษาและทรงรับประกาศนียบัตรนายทหารฝ่ายเสนาธิการแล้วทั้งสองพระองค์ก็ได้เสด็จนิวัตพระนครในพุทธศักราช ๒๔๖๗ โดยเสด็จผ่านประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น เพื่อจะได้ทรงมีโอกาสศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศนั้น ๆ

          ในวันที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๖๗ หม่อมเจ้ารำไพพรรณี พระชายา ได้ตามเสด็จพระสวามีออกจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อสู่ประเทศไทย โดยทรงแวะประทับแรม ณ ประเทศฮ่องกง เป็นเวลา ๓ วัน แล้วจึงเสด็จจากประเทศฮ่องกงไปยังประเทศสิงคโปร์ ประทับแรมอยู่ที่สถานกงสุลประจำประเทศสิงคโปร์ เป็นเวลา ๑ คืน จึงเสด็จโดยรถยนต์ไปยังเกาะปีนัง ประทับแรมอยู่ ๑ คืน ต่อจากนั้นเสด็จโดยรถไฟกลับสู่พระนคร

euro1

euro2

euro3

 

แนะนำวีดีโอ

pic1 pic2 pic3
เสื่อจันทบูรณ์ สารคดีประชาธิปก แผ่นดินพระปกเกล้า
pic4 pic5 pic6
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีอัญเชิญพระบรมอัฐิรัชกาลที่ 7
กลับสยาม
พระนางเจ้ารำไพพรรณี ณ วังสวนบ้านแก้ว
เพื่อนบ้านเรา : กู้เงินสิกร; กู้ธนาคารธนชาติ; กู้เงินก้อน้; กู้เงินธนาคาร; เงินด่วนทันใจ; ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนกรุงไทย